Cyflwyniad

 

Mae Cynghrair Seiriol wedi bod yn trafod mynediad i Iechyd, Trafnidiaeth a Gofal Cymdeithasol ers ei sefydlu yn 2016.

 

Hyd yma, mae eu prif ffocws wedi canolbwyntio ar y blaenoriaethau canlynol:

 

1. Ynysu ac Unigrwydd

 

2. Gofal a chymorth i'r rhai sy'n byw gyda Dementia

 

3. Mynediad at adnoddau / gweithgareddau cymunedol

 

Cydnabyddir mai cefnogi'r rhai sy'n cael diagnosis o Ddementia, gan gynnwys eu teuluoedd a'u gofalwyr, yw un o'r heriau mwyaf i'r Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gyda phoblogaeth hŷn gynyddol, yr ydym yn chwilio am ffyrdd o gefnogi pobl yn ein cymuned ac rydym wedi cymryd rhan weithredol yn y gwaith o sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys yn yr Hybiau Cymunedol sydd newydd eu sefydlu.

 

Mae'r datblygiadau presennol a pharhaus yn cynnwys:

 

1. Sefydlwyd gwasanaeth i'r rhai sy'n byw gyda dementia yn 2018 i ddarparu gweithgareddau ystyrlon a therapiwtig yn yr hybiau cymunedol yn Llangoed a Llanddona. Gweler "Hybiau Cymunedol" i gael rhagor o wybodaeth.

 

2. Sefydlwyd Grŵp Llywio Cyfeillion Dementia i godi ymwybyddiaeth o Ddementia. Mae'r Cylch yn cyfarfod yn rheolaidd. Ewch i Dudalen Facebook y grŵp (https://www.facebook.com/Seiriol-Dementia-Steering-Group-145851039551755) i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch hefyd gysylltu â'r grŵp drwy e-bost ar [email protected]

 

seiriol mini bus gooddead

4. Dechreuodd Cynllun Tro Da Seiriol weithredu ar 19 Mawrth 2020

3. Mae Bws Mini Cymunedol Seiriol wedi bod yn weithredol ers 2017. Mae'r bws mini yn darparu trafnidiaeth gymunedol werthfawr yn yr ardal.

Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyca'r bws mini neu ddod yn yrrwr gwirfoddol, cysylltwch â Chanolfan Biwmares

(Ffôn: 01248 811200 neu e-bostiwch

[email protected])

i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ffôn:  (01248) 305014

Mae'r llinell ar agor o 9 yb - 5 yp o ddydd Llun i ddydd Gwener

Pwrpas Cynllun Tro Da Seiriol yw diwallu anghenion y gymuned trwy ddarparu amrywiaeth  o wasanaethau i bobl sy'n byw yn ardal Seiriol allai fod angen cefnogaeth o'r fath. Mae'n hapus i ystyried rhoi cymorth i unrhyw berson o unrhyw oedran, teuluoedd, neu grwpiau o unigolion, yn dibynnu ar eu hanghenion ac argaeledd gwirfoddolwyr. Mae'r gwasanaethau a ddarperir yn seiliedig ar yr egwyddor o wirfoddolwyr yn gwneud "troeon da" i helpu unigolion neu grwpiau ag anghenion a nodwyd. Bydd y “troeon da” hyn yn cynnwys y canlynol:

  •  

  • Darparu cludiant fel mynd â chleientiaid i'w meddygfa, ysbyty neu apwyntiadau eraill

  • Siopa, casglu presgripsiynau o'r fferyllfa

  • Galwadau cyfeillio galwadau i bobl unig sy'n gaeth i'r tŷ

  • Help gyda cherdded cŵn a gofalu am anifeiliaid anwes eraill ar adegau o angen

  • Cefnogi unigolion i ddatblygu sgiliau digidol fel mynediad i'r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol, a thrwy hynny atal unigrwydd

  • Newid llyfrau llyfrgell

 

Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol. Rhowch alwad i ni hyd yn oed os nad yw eich gofyniad wedi'i restru uchod, a byddwn yn gweld beth y gallwn ei wneud.

 

Noder bod pob gwasanaeth yn destun canllawiau Covid-19. Deallwn fod cwrs y pandemig yn creu unigrwydd ac anhawster i bobl a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu.  Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn mae'n rhaid i ni hefyd feddwl am ddiogelwch pawb ac efallai na fyddwn yn gallu cyflawni tasgau sy'n rhoi unigolion mewn perygl annerbyniol.

 

Fel y gwelwch o'r rhestr uchod gallwn bellach ddarparu trafnidiaeth gymunedol. Gellir darparu cludiant yn y bws mini cymunedol neu gan un o'n 40 gwirfoddolwr sy'n defnyddio eu car eu hunain.

Cynllun Tro Da Seiriol

I gael unrhyw wasanaeth y mae angen i chi gofrestru gyda'r Cynllun. Mae cofrestru am ddim ac nid yw'n eich ymrwymo i ddefnyddio'r cynllun mwy nag yr ydych am ei wneud. Rhowch alwad ar (01248) 305014 i un o'r rhai sy'n delio â galwadau gwirfoddolwyr cyfeillgar i drafod cofrestru ac unrhyw ymholiadau neu bryderon eraill.

Registration

I gael rhagor o wybodaeth gweler y dolenni isod:

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cystal ag y gallwn. Mae'r Cynllun yn awyddus i ddysgu o'r holl adborth a sylwadau y mae'n eu derbyn. Anogir pob defnyddiwr gwasanaeth a gwirfoddolwr i fynegi unrhyw bryderon neu syniadau ynghylch sut y gallwn wella'r gwasanaeth.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon neu feddyliau, cysylltwch â ni naill ai drwy ffonio un o'n rhai sy'n delio â galwadau neu drwy ysgrifennu atom. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n Gweithdrefn Gwyno drwy ddilyn y linc a ganlyn:

Pryderon / Adborth

Complaints procedure   (Disgwylir fersiwn Gymraeg)

Cynllun Tro Da Seiriol

Canolfan Hamdden Biwmares

Rating Row

Biwmares

Ynys Môn

LL58 8AL

 

E-bost: [email protected]

Cyfeiriad post

Dewis Iaith:

English Welsh Seiriol-New-Logo SUT I ROI CYSWLLT CYLCHLYTHRAU CYDWEITHREDIADAU GOFAL BETH SY'N DIGWYDD GWYBODAETH CARTREF CAIS AM SWYDD

Cynllun Tro Da Seiriol

Hybiau Cymunedol

Health Housing

Cliciwch ar eiconau am fwy o wybodaeth:

Polisiïau a Chyfarfodydd y

Gynghrair

Amgylchedd

Info Environment

Hanes Lleol

History Icon