Cydweithrediadau Gofal

Grp o gynrychiolwyr cymunedol lleol, sefydliadau gwirfoddol a statudol sydd â diddordeb personol yn iechyd a lles trigolion ardal Seiriol yw Cynghrair Seiriol. Nod y Gynghrair yw newid y ffordd y mae penderfyniadau'n cael eu gwneud gan wasanaethau ar hyn o bryd fel bod profiadau pobl leol a'r dewisiadau sydd ar gael iddynt fel cymuned yn dod yn rhan weithredol o feddwl, cynllunio a darparu gwasanaethau yfory. Bydd y Gynghrair yn edrych ar ffyrdd o wneud mwy o ddefnydd o adnoddau cyfredol ac yn y dyfodol i sicrhau bod gwell gwerth cymdeithasol a bod y gymuned yn llywio canlyniadau.

CYDWEITHFEYDD GOFAL A CHYMORTH – FFORDD WAHANOL O DREFNU CYMORTH O FEWN EIN CYMUNED

 

Mae Deddf Gwasanaethau a Lles am i ni gael ein hystyried yn bartneriaid cyfartal wrth drefnu ein gofal a'n cymorth ein hunain pan fydd ei angen arnom. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaethau i Oedolion a Chanolfan Cydweithredol Cymru i ddatblygu mentrau gofal a chymorth cydweithredol i helpu pobl i wneud y mwyaf o'u hannibyniaeth yn y cartref ac yn y gymuned.

 

Mae mentrau cydweithredol yma ar gyfer cymunedau sydd am gydweithio – gan roi rheolaeth i'w haelodau dros sut a phryd y cânt eu cefnogi. Hefyd, i allu parhau i gymryd rhan a'u cynnwys yn eu cymuned. Gall hyn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n lles, a y’r pryder cynyddol ynghylch unigrwydd ac unigedd.

 

Fel elusen ni all Cynghrair Seiriol redeg cwmni cydweithredol. Fodd bynnag, gallwn chwarae rôl o ran hwyluso a hyrwyddo ffurfio mentrau cydweithredol yn ardal Seiriol. Fel rhan o'r rôl hon, cynhaliwyd gweithdy ym mis Ionawr 2019 am y Model Cydweithredol a'r manteision sydd yn bosibl i'n cymuned. Roedd nifer dda o bobl yn bresennol yn y gweithdy a dysgom:

 

1.Sut mae manteision cydfuddiannol yn cael eu creu drwy gydweithio

2.Cydweithfeydd yn helpu i greu cysylltiadau lleol ymhlith aelodau

3.Mae mentrau cydweithredol yn grymuso eu haelodau i benderfynu beth sydd bwysicaf iddynt

4.Rhoi rheolaeth a dylanwad i aelodau dros agweddau pwysig yn eu bywydau

5.Mae mentrau cydweithredol yn cynnig manteision economaidd sydd eu hangen ar bobl leol – gall mentrau cydweithredol gofal a chymorth greu cyfleoedd cyflogaeth a dod ag opsiynau gofal a chymorth yn nes adref

 

Edrychwn ymlaen at gefnogi datblygiad mentrau cydweithredol yn ardal Seiriol yn y dyfodol. Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu help.

CYMUNED GYFEILLGAR I DDEMENTIA SEIRIOL

 

Mae Grp Llywio Cyfeillgar i Ddementia Seiriol wedi bod yn gweithio'n galed ers 2017 i wneud Seiriol yn gymuned sy'n Ystyriol o Ddementia. Ers Medi 2018, mae Seiriol wedi ennill statws cydnabyddiaeth swyddogol gan y Gymdeithas Alzheimer fel cymuned sy'n gweithio tuag at fod yn Gyfeillgar i Ddementia.

 

Cawsom ein lansiad swyddogol ar Fedi 21ain 2018 ac mae'r grp yn parhau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth drwy ddarparu sesiynau Cyfeillion Dementia, ac rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda busnesau lleol. Cadwch olwg am y busnesau hynny sydd â sticer yn eu ffenestri yn cadarnhau eu hymrwymiad i fod yn Gyfeillgar i Ddementia.

 

Ers mis Chwefror 2019, mae Hafan Ni yn adnodd newydd a gomisiynir gan y gymuned yn Seiriol, sy'n cynnig cyfleoedd dydd i'r rhai sy'n byw gyda Dementia. Fe'i cynhelir bob dydd Mercher yng Nghanolfan Pont y Brenin yn Llangoed ac mae'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau sydd wedi profi manteision. Cefnogir yr Aelodau i ddefnyddio’r Bws Cymunedol a chymorth ein tîm cyfeillgar ac ymroddedig o yrwyr gwirfoddol.

 

Dilynwch ein gwaith ar ein tudalen Facebook https://www.facebook.com / Seiriol – Dementia-Steering-Group

 

 

Dewis Iaith:

English Welsh Seiriol-New-Logo

Cynllun Tro Da Seiriol

Hybiau Cymunedol

Polisiïau a Chyfarfodydd y

Gynghrair

Amgylchedd

Health Housing Info Environment

Cliciwch ar eiconau am fwy o wybodaeth:

SUT I ROI CYSWLLT CYLCHLYTHRAU CYDWEITHREDIADAU GOFAL BETH SY'N DIGWYDD GWYBODAETH CARTREF CAIS AM SWYDD